Format Surat Pernyataan Pindah Lokasi KKN

Syarat Pindah Lokasi KKN dengan cara Barter

  1. Program Studinya sama
  2. Jenisnya kelaminnya sama
  3. Membuat Surat Pernyataan Pindah Lokasi KKN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

PINDAH LOKASI KKN


Pada hari ini ……………., tanggal ………… bulan ……….. tahun ………… (…-…- 2016) yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                           : …………………………………

NPM                            : …………………………………

Jenis Kelamin             :  …………………………………

Fak/Prodi                   :  …………………………………

No HP                         :  …………………………………

Lokasi Awal                :  …………………………………

Lokasi Akhir               :  …………………………………

 

dalam hal ini bertindak dan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

Nama                           : …………………………………

NPM                            : …………………………………

Jenis Kelamin             :  …………………………………

Fak/Prodi                   :  …………………………………

No HP                         :  …………………………………

Lokasi Awal                :  …………………………………

Lokasi Akhir               :  …………………………………

 

dalam hal ini bertindak dan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk melakukan pertukaran lokasi KKN secara sukarela tanpa ada pakasaan dari salah satu pihak dari keduanya atau pihak lainya.

 

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 

PIHAK PERTAMA

 

 

(NAMA MAHASISWA)

PIHAK KEDUA

 

 

(NAMA MAHASISWA)

 

 

MATERAI 6000